เครื่องยนต์ และอะไหล่

Engine & Parts
1 / 2

E 00001

เครื่องยนต์ O.S.25 FX = 3600.-
(แถมหัวเทียน)
<<<<<<<<<<<ชมภาพ>>>>>>>>>>>

 

 

E 00002

O.S. .15 LA ( แถมหัวเทียน ) = 2500.-
<<<<<<<<<<<ชมภาพ>>>>>>>>>>>

   
E 00003

เครื่อง O.S. 46 MAX AX = 3900.-
( P - BOX ) แถมห้วเทียน
<<<<<<<<<<<ชมภาพ>>>>>>>>>>>

   
E 00004

เครื่องยนต์ O.S.55 AX     =  4600.-
(Power Box)
<<<<<<<<<<<ชมภาพ>>>>>>>>>>>

   
E 00005
เครื่องยนต์ O.S.MAX 50 SX-H(Hyper) = 5900.-
<<<<<<<<<<<ชมภาพ>>>>>>>>>>>
   
E 00006
O.S. Max 61 FX = 6500.-
<<<>>>
   
E 00007
O.S.4 Stroke FS 70(ฝาดำ) = 8500.-
<<<>>>
   
E 00008

O.S.4Stroke FL70(ฝาขาว) = 6700.-
<<<<<<<<<<<ชมภาพ>>>>>>>>>>>

   
E 00009
Leo .15 (Airplane)    =   1350.-
<<<>>>
   
E 00010
Leo .28 (Airplane)    =   1900.-
<<<>>>
   
E 00011
Leo .46 (Airplane)    =   2100. -
<<<>>>
   
E 00012
<O.S.Max35AX(Airplane) = 4300.- 
<<>>>
   
E 00013
<O.S.Max18CV-RMX(Boat) =  6000.-
<<>>>